ஸ்கோடா


ஐரோப்பாவை சேர்ந்த ஸ்கோடா நிறுவனம் 2001 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நுழைந்தது. மகாராஷ்ட்ராவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆலையும் இந்த நிறுவனத்திற்கு உள்ளது.

Showing all 4 results