வோல்க்ஸ் வேகன்


2007 ஆம் ஆண்டு வோல்க்ஸ் வேகன் நிறுவனம் இந்தியாவில் நுழைந்தது. வோல்க்ஸ் வேகன் நிறுவனம் ரூ. 4000 கோடி முதலீட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆலையை புனேவில் நிறுவியுள்ளது.

Showing all 3 results